ДИРЕКТИВИ

ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА ОТНОСНО НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 МАРТ 2002 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА РАМКА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1996 ГОДИНА ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА РАБОТНИЦИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

ДИРЕКТИВА 2014/67/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА РАБОТНИЦИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012 ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР („РЕГЛАМЕНТ ЗА ИСВП“)

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 ЮЛИ 2020 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО И ДИРЕКТИВА 2014/67/ЕС ЗА КОМАНДИРОВАНЕТО НА ВОДАЧИ В СЕКТОРА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2006/22/ЕО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012