ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изпълнителният съвет /ИС/ е постоянно действащ колективен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията между Федеративните съвети. Той се състои от Председател, Замeстник – председател и Федеративни секретари.

Ръководството на Федеративната Контролна Комисия може да участва в заседанията на Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас.

Изпълнителният съвет:

  1. Изпълнява решенията на Конференцията, Федеративния съвет, Конгреса и Конфедеративния съвет;
  2. Изработва Правилник за дейността си;
  3. Подготвя и свиква заседания на Федеративния съвет;
  4. Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Федерацията. Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване. Изпълнителният съвет не може да взема решения по проблеми, засягащи членове на Федерацията в тяхно отсъствие;
  5. Изработва проект за бюджет на Федерацията;
  6. Изготвя и утвърждава щатното разписание на Федерацията;
  7. Разглежда организационно-финансовата дейност на членовете на федерацията. При нарушаване на Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос, Изпълнителният съвет разглежда случая и го внася във Федеративния съвет за решение, съгласно процедурата по чл.32, ал.5 от Устава на КТ “Подкрепа”;
  8. Организира при нужда експертни групи;
  9. Организира цялостната финансова дейност на Федерацията;

Правата и задълженията на Изпълнителния съвет включват правата и задълженията на членовете му.