ИНДУСТРИЯ 4.0 В МЕТАЛНИЯ СЕКТОР –

НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ПЛАВЕН  ПРЕХОД

„Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.“

На 7 ноември в Краков се проведе кръгла маса в рамките на проекта „Индустрия 4.0 в металния сектор Насърчаване на участието на служителите за плавен  преход“ . В него взеха участие 20 участници (9 мъже, 11 жени), представители на всички партньори по проекта от България, Португалия, Черна гора, Полша, Северна Македония и Румъния. На участниците беше представен материал с наръчник и план за действие, изготвен въз основа на национални доклади, казуси, заключения от международния семинар, консултации между партньори, предишни анализи в тази област и налична литература за Индустрия 4.0 за работната сила.

Има много положителни ефекти от въвеждането на автоматизацията и дигитализацията – по-добра производителност, по-лесно боравене с тежки машини, по-добра безопасност при работа, по-чисти работни места, намален брой грешки и брак и по-голяма конкурентоспособност. Посочени бяха и рисковете – намаляване нивото на професионалните умения, засилен мониторинг, социално изключване,  липсата на квалифицирана работна ръка, както и нарастващия натиск, който изпитват работниците и служителите в този сектор – повишени изисквания и огромна отговорност. Работното време, новите умения и преодоляването на разликата между по-възрастните, по-опитни работници и по-младите работници с дигитални умения, новите форми на заетост, здравето и безопасността на работното място, енергийната ефективност и опазването на околната среда- със сигурност са въпроси за нов дневен ред и нови решения.

Беше констатирано, че обменът на информация, примери за добри практики и практиката за упражняване на права и включването на нови въпроси в дневния ред на социалния диалог са много важни. Затова европейските и регионалните проекти са въведение в различните ситуации в страните членки на ЕС и страните- кандидатки за членство и подкрепа в ежедневната работа на социалните партньори.