НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Върховен орган на Федерацията е Националната Конференция.

Редовна Национална Конференция се свиква веднъж на четири години.

Конференцията :

  1. Приема Устава на федерацията, както и измененията в него с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати, с явно гласуване.
  2. Избира едновременно екип от Председател и Заместник-председател, по тяхно предложение, с обикновено мнозинство (50% плюс 1) от присъстващите в началото на заседанието делегати, при тайно гласуване, с мандат до следващата Конференция.
  3. Утвърждава броя на Федеративните секретари – членове на Изпълнителния съвет, предложени от новоизбрания екип на председател и заместник-председател.
  4. Избира поименно с явно гласуване и обикновено мнозинство Федеративни секретари, съгласно предложената от новоизбрания екип листа.
  5. Изслушва и приема отчета на Председателя на Федерацията.
  6. Изслушва и приема отчета на Федеративната Контролна Комисия.
  7. Взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на Федерацията.
  8. Решенията на Националната Конференция не могат да противоречат на решенията на Конгреса на КТ „Подкрепа”, на Конфедеративния съвет, както и на приетите от тях устройствени и вътрешни актове на Конфедерацията.