ОРГАНИ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Върховен орган на Федерацията е Националната Конференция.

Редовна Национална Конференция се свиква веднъж на четири години.

Конференцията :

 1. Приема Устава на федерацията, както и измененията в него с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати, с явно гласуване.
 2. Избира едновременно екип от Председател и Заместник-председател, по тяхно предложение, с обикновено мнозинство (50% плюс 1) от присъстващите в началото на заседанието делегати, при тайно гласуване, с мандат до следващата Конференция.
 3. Утвърждава броя на Федеративните секретари – членове на Изпълнителния съвет, предложени от новоизбрания екип на председател и заместник-председател.
 4. Избира поименно с явно гласуване и обикновено мнозинство Федеративни секретари, съгласно предложената от новоизбрания екип листа.
 5. Изслушва и приема отчета на Председателя на Федерацията.
 6. Изслушва и приема отчета на Федеративната Контролна Комисия.
 7. Взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на Федерацията.
 8. Решенията на Националната Конференция не могат да противоречат на решенията на Конгреса на КТ „Подкрепа”, на Конфедеративния съвет, както и на приетите от тях устройствени и вътрешни актове на Конфедерацията.

ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ

Висш ръководен орган на Федерацията между две конференции е Федеративният съвет. Той се състои се от членовете на Изпълнителния съвет и поименно упълномощени представители на териториалните и браншови структури на СФММ на КТ „Подкрепа” /Регионални професионални съюз и Браншови синдикати/ и необхванатите в тях членове на Федерацията /Синдикални секции и Фирмени синдикални организации/. Съветниците на Изпълнителния съвет и членовете на Федеративната Контролна Комисия участват в заседанията на Федеративния съвет с право на съвещателен глас.

Федеративният съвет:

 1. Изработва Правилник за дейността си;
 2. Изслушва и приема отчетите за дейността на Изпълнителния съвет и Федеративната Контролна Комисия;
 3. Координира дейността на членовете си;
 4. Осигурява информация на членовете си за дейността на Федерацията и обработва информацията, постъпила от тях;
 5. Разглежда и утвърждава заявления за членство във Федерацията по реда на чл.17 и чл.18 от Устава на Федерацията;
 6. Утвърждава и актуализира бюджета на Федерацията;
 7. Създава условия за организационно укрепване на Федерацията;
 8. Организира мероприятия с други синдикални организации от страната и чужбина;
 9. Попълва състава на Изпълнителния съвет и Федеративната Контролна Комисия;
 10. Приема решения за акции, включително и стачки в национален мащаб и ги препоръчва на своите членове;
 11. Федеративният съвет избира Мандатна комисия /МК/ за подготовка на Конференция. МК изработва правилник за своята работа, който се приема от ФС;
 12. Взема Решение за провеждане на извънредна конференция при писмено искане на 1/10 от членовете на Федерацията, представено в Изпълнителния съвет;
 13. Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовна конференция;
 14. Избира Федеративна контролна комисия (ФКК) с обикновено мнозинство, определя нейните правомощия и приема правилник за работата й;
 15. Приема схема за професионално и териториално структуриране на Федерацията с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете си;
 16. Избира Федеративен стачен комитет.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изпълнителният съвет /ИС/ е постоянно действащ колективен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията между Федеративните съвети. Той се състои от Председател, Замeстник – председател и Федеративни секретари.

Ръководството на Федеративната Контролна Комисия може да участва в заседанията на Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас.

Изпълнителният съвет:

 1. Изпълнява решенията на Конференцията, Федеративния съвет, Конгреса и Конфедеративния съвет;
 2. Изработва Правилник за дейността си;
 3. Подготвя и свиква заседания на Федеративния съвет;
 4. Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Федерацията. Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване. Изпълнителният съвет не може да взема решения по проблеми, засягащи членове на Федерацията в тяхно отсъствие;
 5. Изработва проект за бюджет на Федерацията;
 6. Изготвя и утвърждава щатното разписание на Федерацията;
 7. Разглежда организационно-финансовата дейност на членовете на федерацията. При нарушаване на Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос, Изпълнителният съвет разглежда случая и го внася във Федеративния съвет за решение, съгласно процедурата по чл.32, ал.5 от Устава на КТ “Подкрепа”;
 8. Организира при нужда експертни групи;
 9. Организира цялостната финансова дейност на Федерацията;

Правата и задълженията на Изпълнителния съвет включват правата и задълженията на членовете му.