ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0 ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОМЕНИТЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

През последните години Европейският съюз и България, като част от него, са изправени пред значителни предизвикателства като продължаващата икономическа криза и развитието на индустриалното и информационното общество. В тази среда се появява необходимостта от бързо адаптиране на работниците и служителите и организациите към новите практики на обществото на знанието и иновациите, в които навременното предвиждане на събитията е ключов фактор. Тези тенденции поставят акцент върху адаптацията на работниците и служителите към промените и новите организационни изисквания, свързани с тях. Логичен отговор на тези предизвикателства и успешното им решение се състои в повишаването на синдикалната плътност и популяризиране правата и ползите от създаването на професионални мрежи и сдружения, както и засилване на участието на работниците и служителите в процеса на вземане на решения.  Добрият социален диалог е предпоставка за по- добър организационен климат, допринася за изграждане на доверие и сплотеност в екипите, както и повишаване организационната устойчивост и благосъстояние.

Изпълнението на проект IMS- Индустрия 4.0 в металния сектор – насърчаване на участието на служителите за плавен преход“ даде възможност да се очертаят основните предизвикателства, свързани с внедряването на дигитални решения в производството- като увеличаване на времевия натиск на работното място, акумулиране на повече професионален стрес, виртуализация на отношенията, загуба на социална подкрепа, загуба на мотивация и удовлетвореност от работата, необходимост от придобиване на нови знания и умения. В рамките на проекта бяха и потърсени решения, като планове за действие, наръчник за повишаване капацитета на работещите и тяхното участие в управлението на промените, бяха разработени доклади и анализи на състоянието на машиностроителните предприятия по отношение на дигитализацията и как това се отразява на работниците и служителите в тях.

Иводите, направени в рамките на Проекта „IMS- Индустрия 4.0 в металния сектор – насърчаване на участието на служителите за плавен преход“ направиха препратка към бъдещето и поставиха фундаментални въпроси за развитието на металния сектор в България и Европа. На дневен ред са предизвикателствата, касаещи следващото ниво на индустриализация- Индустрия 5.0- нова парадигма, насочена към човека като център на производствения процес. Промяната в новия модел изисква всеобхватна промяна и в начина на мислене и концепцията на работодателите по отношение на работниците и служителите. Досегашните представи търпят развитие и в Индустрия 5.0 работещите вече не са разход, а инвестиция, организационен капитал, който допринася за това да се развиват както компаниите, така и самите работещи в тях. На дневен ред са обновяването и актуализирането на знанията, уменията и компетенциите на работниците и служителите в европейския метален сектор.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.