ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ

Висш ръководен орган на Федерацията между две конференции е Федеративният съвет. Той се състои се от членовете на Изпълнителния съвет и поименно упълномощени представители на териториалните и браншови структури на СФММ на КТ „Подкрепа” /Регионални професионални съюз и Браншови синдикати/ и необхванатите в тях членове на Федерацията /Синдикални секции и Фирмени синдикални организации/. Съветниците на Изпълнителния съвет и членовете на Федеративната Контролна Комисия участват в заседанията на Федеративния съвет с право на съвещателен глас.

Федеративният съвет:

 1. Изработва Правилник за дейността си;
 2. Изслушва и приема отчетите за дейността на Изпълнителния съвет и Федеративната Контролна Комисия;
 3. Координира дейността на членовете си;
 4. Осигурява информация на членовете си за дейността на Федерацията и обработва информацията, постъпила от тях;
 5. Разглежда и утвърждава заявления за членство във Федерацията по реда на чл.17 и чл.18 от Устава на Федерацията;
 6. Утвърждава и актуализира бюджета на Федерацията;
 7. Създава условия за организационно укрепване на Федерацията;
 8. Организира мероприятия  с други синдикални организации от страната и чужбина;
 9. Попълва състава на Изпълнителния съвет и Федеративната Контролна Комисия;
 10. Приема решения за акции, включително и стачки в национален мащаб и ги препоръчва на своите членове;
 11. Федеративният съвет избира Мандатна комисия /МК/ за подготовка на Конференция. МК изработва правилник за своята работа, който се приема от ФС;
 12. Взема Решение за провеждане на извънредна конференция при писмено искане на 1/10 от членовете на Федерацията, представено в Изпълнителния съвет;
 13. Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовна конференция;
 14. Избира Федеративна контролна комисия (ФКК) с обикновено мнозинство, определя нейните правомощия и приема правилник за работата й;
 15. Приема схема за професионално и териториално структуриране на Федерацията с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете си;
 16. Избира Федеративен стачен комитет.