ФЕДЕРАЦИЯТА

Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците при Конфедерация на труда „Подкрепа“ (СФММ при КТ „Подкрепа“) е учредена на 21.01.1990 г. 

СФММ НА КТ „ПОДКРЕПА“

е доброволен съюз на синдикални организации, изградени на професионален принцип. В тях членуват граждани, обединени за защита на своите професионални и социални интереси.

СФММ на КТ „ПОДКРЕПА“ има за цел и предмет на дейност защитата на правата, достойнството, професионалните и социални интереси на членовете на федерацията.

СФММ на КТ „ПОДКРЕПА“ има изградени синдикални структури в следните икономически дейности (браншове):

 • леене  на метали
 • производство на метални изделия:
  • производство на цистерни, резервоари, котли;
  • производство на кухненски прибори, инструменти и железария, леки отливки от метал, изделия от тел и др.
 • коване, пресоване, щамповане и валцоване на метал;
 • производство на машини и оборудване:
  • производство на машини с общо предназначение;
  • производство на машини със специално предназначение;
  • производство на машини за селското и горското стопанство;
  • производство на въоръжение и боеприпаси
  • производство на електрически машини и апарати
 • производство на превозни средства:
  • производство на части за автомобили;
  • строителство и ремонт на плавателни съдове;
  • производство на ремаркета и полуремаркета.

СФММ на КТ „Подкрепа” осъществява своите задачи и цели като:

 • представлява и защитава членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации;
 • сключва  отраслов колективен трудов договор и други споразумения  за  икономическите дейности  от отрасъла /за минимален осигурителен доход  по дейности и категории персонал, условия на труд и други/ ;
 • участва  в отраслови  тристранни  съвети /машиностроене,  отбранителна промишленост и електроника и електротехника/ и  същите отраслови  съвети  по условия на труд;
 • съдейства за сключване на колективни трудови договори и споразумения в предприятията;
 • осъществява синдикален контрол върху състоянието на техническата база, безопасността и охраната на труда;
 • провежда обучения и  консултации в областите на трудово-правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация / преквалификация и основите на гражданското общество;
 • проучва, анализира и информира своите членове по въпросите на трудовото и осигурително законодателство;
 • оказва съдействие при съдебни спорове;
 • участва в комисии и изготвя предложения и становища по общи и специфични за  отрасъла  закони, наредби и правилници  при изработването или актуализирането им;
 • оказва съдействие на синдикални представители в европейски работнически съвет;
 • осъществява информационно-комуникационна дейност;
 • организира и ръководи акции на колективен протест, включително и стачки.