КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА ПО ПМС № 151 от 3 юли 2020 г.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА ПО ПМС № 151 от 3 юли 2020 г.

Предвид на зачестилите през последните дни въпроси, свързани с публикации за вече реализирано изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители СЛЕД периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците на КТ „Подкрепа” Ви предоставя настоящия кратък информационен материал.След края на извънредното положение, в медийното пространство бяха популяризирани различни икономически мерки. Като основна такава, свързана със запазване на заетостта и работните места, бе представена мярка, която нормативно бе уредена чрез приемането на Постановление на Министерски съвет № 151 от 3 юли 2020 г. Новото подпомагане бе афиширано като продължение на придобилата популярност „мярка 60/40“. Двете ПМС (№ 55 и № 151) действително са доста сходни, но тази прилика е само на пръв поглед.Най-съществената разлика се изразява в следното:Мярката „60/40“, регламентирана чрез ПМС 55 имаше за цел да предостави подпомагане на работниците и служителите, чиято работа е временно преустановена или за които временно е въведено непълно работно време. Независимо, че средствата се предоставяха не директно на работниците, а чрез работодателите, те бяха предназначени за заплати на персонала за период, в който реално не се упражнява труд. Новата мярка по ПМС 151 предвижда предоставяне на парични средства пак за запазване на заетостта, но в този случай средствата не са предвидени за работниците и служителите, а се предоставят пряко на работодателите и са подпомагане на бизнеса в чист вид. Тези средства се предоставят в периода СЛЕД извънредното положение и се изплащат при вече реално работещи работници и служители. С други думи, работниците вече работят и произвеждат стоки или предоставят услуги, за които работодателят така или иначе начислява и изплаща възнаграждения за своя сметка въз основа на положения труд. Държавата, чрез бюджетни средства подпомага работодателя, не за да му предостави средства които да плати на неработещите работници, както бе при ПМС 55, а за да го стимулира и насърчи, затова, че е запазил заетостта на своя персонал.

Предоставените средства са отново в размер на 60 % от брутното възнаграждение, но за база служи вече не осигурителния доход от януари 2020 г., а този от май 2020 г.Част от критериите за определяне на работодателите, които могат да се възползват от финансовото подпомагане са свързани с това дали работниците и служителите по време на извънредното положение са преустановили работа, ползвали са отпуск или са работили при непълно работно време, въведено временно от работодателя, но това не бива да се разбира, че се предоставят средства за изплащане на възнаграждения за период, в който реално не се полага труд. Изброяването на работниците, за чиито заплати се полага подпомагане е само критерий чрез който се определя кой може и колко може да ползва като финансови средства по мярката.Така, например, когато едно предприятие е кандидатствало по ПМС 55, то е получило средства за заплати на хората, които чиято работа е принудително преустановена и тези средства следва да са предоставени под формата на възнаграждение именно зе периода, в който не се работи. В този случай работодателя биваше само частично компенсиран за това че е осигурил заплащане по време на престой. При ПМС 151 се плаща за период, в който работника вече работи и подпомагането е насочено към неговия работодател, затова, че той е запазил заетостта на своите работници. С други думи, същия работодател, който е получил плащане за компенсиране на заплатите по ПМС 55 и е изплатил тези средства на своите работници, сега може да получи отново финансиране за същите работници, но за период през който те вече работят при пълно работно време и тези средства се явяват вече реално и пряко подпомагане на работодателя.Както вече посочихме, финансовата подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. е размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за месец май 2020 г. и ще се предоставя ежемесечно за период ДО 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020 г.Подпомагането се осигурява за работодатели, които са имали работници и служители:• работата на които е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;• които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ;• които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от КТ (може да е платен или неплатен);• на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.;Средства по ПМС 151/2020 г. могат да се предоставят за запазване на заетостта и на работници и служители, които са извън посочените по-горе и които са осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“, от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008). Съгласно информацията публикувана на сайта на Агенция по заетостта:„Работодателите при кандидатстване към Заявлението си прилагат Списък за работниците и служителите, на които да се изплащат средства с данни само за първия месец от периода, който са посочили в заявлението си. В случай, че този месец все още не е изтекъл, то работодателите ще е необходимо през следващ месец отново да представят Списък с реални данни за дните от месеца, за които да се изплатят средства за запазената заетост на работниците и служителите през предходния месец. Например: постъпилите през м.юли документи за кандидатстване ще бъдат разгледани от комисиите за оценка, но за изплащане на средства ще бъдат подадени към НОИ през м.август 2020г. след представяне на отчетни документи за изтеклия месец юли“.